دیجیتما

دیجیتما (Digitma) شبکه ای برای همکاری در ارائه خدمات دیجیتال در پیوند با شبکه مخابرات ایران و خانواده بزرگ مشتریان آن است. 

مخاطبینتمام جامعه
ساخته شده توسطراهین
تاریخ شروع فعالیتمهر ۱۳۹۹
وب‌سایتweb.digitma.ir

Web platform